REGULAMIN USŁUGI SMSLABS

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Usługi SMSLABS, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia przez VERCOM usługi polegającej na udostępnieniu Klientowi poprzez sieć Internet Serwera SMTP służącego do wysyłki Wiadomości SMS oraz Panelu Klienta służącego do analizy prowadzonych wysyłek Wiadomości SMS.
2. SMSLABS jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), a niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu tej ustawy.

§2. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:
a) Aktywacja – aktywacja Konta dokonana przez VERCOM po pozytywnej weryfikacji Klienta, znosząca ograniczenie liczby wysyłanych Wiadomości SMS w ciągu godziny;
b) Cennik – zestawienie rodzaju i wysokości opłat należnych VERCOM z tytułu świadczenia Klientowi usługi SMSLABS oraz zasad ich naliczania, w szczególności cen jednostkowych za wysłanie Wiadomości SMS oraz cen dodatkowo odpłatnych funkcjonalności usługi SMSLABS, dostępnych w sieci Internet pod adresem www.SMSLABS.pl/cennik;
c) SMSLABS – usługa świadczona drogą elektroniczną przez VERCOM na rzecz Klienta, polegająca na udostępnieniu Klientowi Numeru służącego do wysyłki Wiadomości SMS oraz Panelu Klienta służącego do analizy prowadzonych wysyłek Wiadomości SMS; nieograniczoność podstawowych funkcjonalności usługi SMSLABS oraz dostępność dodatkowo odpłatnych funkcjonalności usługi SMSLABS uzależniona jest od Aktywacji;
d) Faktura VAT – dokument księgowy wystawiany Klientowi przez VERCOM, na podstawie którego Klient uiszcza opłatę za usługę SMSLABS; termin płatności Faktury ustala się na 14 dni od dnia jej wystawienia;
e) Hasło – ciąg co najmniej 8 znaków alfanumerycznych, zawierający co najmniej jedną wielką i małą literę, oraz cyfrę, umożliwiający każdorazowy dostęp do Konta;
f) Klient – posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą; zawierana z VERCOM Umowa jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą Klienta;
g) Konto – konto Klienta udostępniane mu w Serwisie Internetowym w celu dostępu do Panelu Klienta; Klient może mieć wyłącznie jedno Konto, o ile Regulamin nie stanowi inaczej;
h) Login – ciąg co najmniej 6 znaków alfanumerycznych, wskazany podczas Rejestracji przez Klienta, umożliwiający każdorazowy dostęp do Konta;
i) Numer – udostępniany Klientowi 9-cyfrowy numer telefoniczny służący do wysyłki Wiadomości SMS; Numer jest unikalny dla danego Klienta, jednakże w zależności od wybranej przez niego opcji może cechować się także dodatkowymi właściwościami oraz pozwalać na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie;
j) Okres Rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta wobec VERCOM z tytułu świadczenia usługi SMSLABS, rozpoczynający się 1. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, a kończący się w ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego;
k) Okres Testowy – trwający 7 dni, w którym Klienci wybrani według swobodnego uznania VERCOM mogą korzystać z usługi SMSLABS nieodpłatnie;
l) Opłata Miesięczna – opłata za korzystanie przez Klienta z usługi SMSLABS, w części płatna na koniec Okresu Rozliczeniowego – ustalona na podstawie liczby wysłanych Wiadomości SMS w trakcie tego kończącego się Okresu Rozliczeniowego, a w części płatna przed rozpoczęciem się kolejnego Okresu Rozliczeniowego – ustalona na podstawie wybranych przez Klienta dodatkowo odpłatnych funkcjonalności, mających funkcjonować w tym kolejnym Okresie Rozliczeniowym; Opłata Miesięczna łącznie dokumentowana jest Fakturą VAT;
m) Panel Klienta – udostępnione Klientowi w ramach Konta, poprzez sieć Internet, po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym, oprogramowanie umożliwiające Klientowi obsługę i zarządzanie usługą SMSLABS, w tym analizę i podgląd wysłanych Wiadomości SMS, przy czym zakres jego funkcjonalności jest warunkowany przez wybór dodatkowo odpłatnych funkcjonalności usługi SMSLABS przez Klienta;
n) Prepaid – wybrany przez Klienta sposób wpłaty środków pieniężnych na poczet opłat za korzystanie przez Klienta z usługi SMSLABS, realizowany za pośrednictwem zewnętrznych serwisów płatniczych zgodnie z ich regulaminami, w szczególności PayU (szczegółowe dane dotyczące sytemu płatności PayU, w tym regulamin znajdują się na stronie internetowej operatora tego systemu – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu – pod adresem http://www.payu.pl/);
o) Rejestracja – jednorazowy proces utworzenia Konta, poprzedzony akceptacją Regulaminu przez Klienta; potwierdzenie Rejestracji przez Klienta jest równoważne z przyjęciem przez Klienta złożonej przez VERCOM oferty zawarcia Umowy między Klientem a VERCOM;
p) Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem www.SMSLABS.pl;
q) Strona – w liczbie pojedynczej „Strona” oznacza VERCOM albo Klienta, a w liczbie mnogiej „Strony” oznaczają VERCOM oraz Klienta;
r) Umowa – zawarta pisemnie albo drogą elektroniczną, wówczas poprzez potwierdzenie przez VERCOM Rejestracji, umowa o świadczenie usługi SMSLABS pomiędzy VERCOM a Klientem, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin oraz Cennik;
s) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1);
t) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
u) VERCOM – ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 781-17-65-125, Regon: 300061423, KRS: 0000535618 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, [email protected];
v) Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa, o treści podanej przez Klienta, zlecona przez Klienta do wysyłki na wskazane przez Klienta numery telefoniczne, mogąca zawierać do 612 podstawowych znaków alfanumerycznych lub inną ich liczbę uzależnioną od wyboru przez Klienta dodatkowo odpłatnych funkcjonalności usługi SMSLABS.

§3. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa może zostać zawarta pisemnie, z chwilą złożenia przez Strony swoich podpisów pod Umową, lub drogą elektroniczną, z chwilą potwierdzenia przez Klienta Rejestracji.

2. Rejestracja odbywa się w Serwisie Internetowym poprzez:

a) podanie przez Klienta następujących danych:
• wybranego przez Klienta Loginu, dotychczas niepodawanego w trakcie innej Rejestracji,
• adresu e-mail Klienta, dotychczas niepodawanego w trakcie innej Rejestracji, ani niebędącego adresem jednorazowym,
• imienia lub nazwy Klienta,
• numeru telefonu Klienta, celem przesłania mu Hasła,
b) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta,
c) kliknięcie przycisku „Zarejestruj”.

3. Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzyma na podany podczas Rejestracji adres e-mail wiadomość elektroniczną zawierającą link, którego kliknięcie będzie równoznaczne z potwierdzeniem Rejestracji przez Klienta.
4. Potwierdzenie Rejestracji stanowi przyjęcie przez Klienta, pochodzącej od VERCOM, oferty zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
5. Po potwierdzeniu Rejestracji Klient otrzyma na podany podczas Rejestracji numer telefonu wiadomość tekstową (SMS) zawierającą Hasło. Klient może dokonać zmiany Hasła w Panelu Klienta.
6. Każda ze Stron zobowiązana jest każdorazowo, w terminie 3 dni roboczych od daty zdarzenia, informować drugą Stronę o zmianie swoich danych podanych podczas lub po dokonaniu Rejestracji (Klient) lub w Regulaminie (VERCOM) pod rygorem uznania wiadomości skierowanych na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone.
7. W celu zawarcia i wykonania Umowy niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim VERCOM decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest on administratorem danych osobowych. Ponadto w ramach realizowania Umowy Klient, jako administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych VERCOM, który jest w tym zakresie podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.
8. Umowa powierzenia VERCOM przetwarzania danych osobowych została zawarta w Regulaminie powierzenia przetwarzania danych osobowych, który znajduje się w Panelu Klienta, będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu.

§4. POCZĄTEK ŚWIADCZENIA USŁUGI SMSLABS

1. Rozpoczęcie świadczenia usługi SMSLABS następuje niezwłocznie po potwierdzeniu Rejestracji przez Klienta. Potwierdzenie Rejestracji daje jednocześnie dostęp do Panelu Klienta.
2. Klient w celu uzyskania możliwości zlecania wysyłki Wiadomości w usłudze SMSLABS powinien w ciągu 48 godzin od potwierdzenia Rejestracji:

a) uzupełnić w swoim Koncie dane podane podczas Rejestracji o:
• nazwę firmy lub organizacji oraz numer NIP,
• dokładny adres siedziby Klienta,
• imię i nazwisko osoby rejestrującej Konto,
• numer telefonu Klienta,
• adres serwisu internetowego Klienta, w którym będzie wykorzystywał usługę SMSLABS.
b) zaakceptować w swoim Koncie Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Po spełnieniu przez Klienta warunków wskazanych w §4 ust. 2 Regulaminu, VERCOM w terminie 3 Dni Roboczych przeprowadzi weryfikację Klienta, mającą na celu upewnienie się przez VERCOM, że:

a) klient podał swoje prawdziwe dane,
b) klient nie posiada już innego Konta,
c) klient będzie przestrzegał prawa i Regulaminów,
d) wiadomości SMS wysyłane przez Klienta nie wpłyną negatywnie na jakość świadczonej przez VERCOM usługi SMSLABS.

4. Klient, który spełni warunki opisane w §4 ust. 2, 3 powinien opłacić koszt aktywacji konta, który wynosi 1 zł netto. Opłatę należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Dział Księgowości usługi SMSLABS.
5. Wraz ze spełnieniem warunków zawartych w §4 ust. 2, 3, 4 Klient uzyskuje możliwość zlecenia wysyłki 100 bezpłatnych Wiadomości SMS.
6. W przypadku niespełnienia przez Klienta warunków wskazanych w §4 ust. 2, 3, 4, Regulaminu Klient utraci dostęp do Panelu Klienta w czasie 30 dni od potwierdzenia Rejestracji.
7. Podczas weryfikacji Klienta VERCOM może zwrócić się do Klienta o podanie przez niego dodatkowych danych, w tym w szczególności dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby rejestrującej Konto dla Klienta do jego reprezentowania, jeżeli nie wynika to jednoznacznie z dokumentów rejestrowych lub dokumentu potwierdzającego nadanie NIP. Po pozytywnej weryfikacji Klienta zostanie dokonana Aktywacja.
8. W okresie pomiędzy Rejestracją a Aktywacją, VERCOM może, bez podawania przyczyn, wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, ograniczyć lub zawiesić świadczenie Klientowi usługi SMSLABS na czas nieokreślony. W szczególności negatywny wynik weryfikacji Klienta skutkować będzie wypowiedzeniem przez VERCOM Klientowi Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§5. PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI USŁUGI SMSLABS

1. Każdy Klient ma prawo do wykorzystania usługi SMSLABS w swoich działaniach promocyjnych, marketingowych oraz informacyjnych, także przed Aktywacją, przy czym dodatkowo odpłatne funkcjonalności SMSLABS wskazane w §6 Regulaminu mogą zostać udostępnione Klientowi dopiero po Aktywacji.
2. Wysłanie Wiadomości SMS możliwe jest wyłącznie na standardowe 9-cyfrowe numery telefoniczne obsługiwane przez polskich operatorów telefonii komórkowej. Oznacza to, że w szczególności nie jest możliwe wysyłanie Wiadomości SMS na numery telefoniczne o podwyższonej opłacie, numery telefonów stacjonarnych, ani na numery telefoniczne obsługiwane przez zagranicznych operatorów.
3. VERCOM udostępnia Klientowi w Panelu Klienta, bez dodatkowej odpłatności, możliwość nadania Numerowi jednego nadpisu alfanumerycznego, który może składać się z od 3 do 12 podstawowych znaków alfanumerycznych, które będą wyświetlane adresatowi Wiadomości SMS zamiast Numeru nadawcy. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe wysłanie przez adresata odpowiedzi na Wiadomość SMS z wyświetlonym nadpisem alfanumerycznym zamiast Numeru. W celu umożliwienia wysłania odpowiedzi przez adresata na Wiadomość SMS konieczna jest zatem rezygnacja przez Klienta z nadpisu alfanumerycznego na rzecz wyświetlania Numer
u. Nadanie nadpisu alfanumerycznego wymaga akceptacji VERCOM, która zostanie przez VERCOM udzielona niezwłocznie po wykazaniu przez Klienta praw do posługiwania się danym nadpisem alfanumerycznym. Nadanie kolejnych nadpisów alfanumerycznych stanowi dodatkowo odpłatną funkcjonalność usługi SMSLABS.
4. Każdy Klient może wysłać Wiadomości SMS z Numeru poprzez Panel Klienta lub dzięki odpowiedniej konfiguracji urządzeń, usług i oprogramowania, z których korzysta. Instrukcja prawidłowej konfiguracji znajduje się w Serwisie Internetowym, a ponadto VERCOM, w ramach obsługi Klienta, o której mowa w §8 Regulaminu, o ile będzie to możliwe i nie będzie rodziło dodatkowych kosztów po stronie VERCOM, deklaruje pomoc Klientowi przy konfiguracji. VERCOM niniejszym zastrzega, że są to wymagania techniczne usługi SMSLABS, których mogą nie spełniać wszystkie urządzenia, usługi lub oprogramowania, z których korzysta Klient, wobec czego nie gwarantuje, że każdy Klient będzie mógł skorzystać z funkcjonalności usługi SMSLABS z pominięciem Panelu Klienta.
5. Każdy Klient może zapoznać się w Panelu Klienta, przez 15 dni od dnia wysłania Wiadomości SMS, ze statusem Wiadomości SMS, Numerem lub ewentualnym nadpisem alfanumerycznym, numerem adresata i wskazaniem sieci operatorskiej, w której się znajduje, treścią Wiadomości SMS oraz statystyką dostarczalności Wiadomości SMS, a także ewentualną odpowiedzią adresata na Wiadomość SMS, która została do niego dostarczona lub informacją o niedostarczeniu Wiadomości SMS, przez 15 dni od dnia ich wysłania, chyba że Klient, po Aktywacji, w ramach dodatkowo odpłatnej funkcjonalności usługi SMSLABS, wybierze inaczej. Klient może ustalić powyższe informacje dotyczące Wiadomości SMS także poza Panelem Klienta, przy wykorzystaniu swojego oprogramowania, jednakże wymaga to wysłania przez niego zapytania, gdyż VERCOM nie przesyła tych informacji automatycznie.
6. Korzystanie z usługi SMSLABS, w tym korzystanie z Panelu Klienta, wymaga:
1) użycia przez Klienta:
a) komputera klasy PC, w tym komputera przenośnego, o następujących minimalnych parametrach i konfiguracjach:
• system operacyjny: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2, Apple Mac OS X 10.4.8 lub wyższy,
• przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0, Firefox 3, Google Chrome 1.0 (lub ich nowsze wersje) a dla systemów Mac OS: Safari 3, Firefox 3, Google Chrome (lub ich nowsze wersje),
• włączona obsługa Java Script oraz Active Script w używanej przeglądarce,
• procesor: dla systemów Windows – Intel Pentium III 450MHz lub szybszy, a dla systemów Mac OS – Intel Core Duo 1.83 GHz lub szybszy; lub
b) urządzenia mobilnego, w tym tabletu lub smartfona, z systemem operacyjnym Android, iOS lub Windows Phone;
2) dostępu do sieci Internet;
3) zalogowania się w Serwisie Internetowym przy wykorzystaniu Loginu i Hasła.

7. VERCOM nie gwarantuje Klientowi natychmiastowej wysyłki Wiadomości SMS, albowiem szybkość wysyłki zależy od liczby Wiadomości SMS, od wydajności urządzeń, usług lub oprogramowania, z których korzysta Klient oraz od obciążenia sieci. Klient ma jednak możliwość wybrania dodatkowo odpłatnej funkcjonalności.
8. VERCOM nie gwarantuje Klientowi dostarczenia do adresata wysłanych przez Klienta Wiadomości SMS, jednakże podejmuje należytą staranność by zostały one dostarczone, w szczególności w przypadku awarii sieci jednego z operatorów telefonii komórkowej, wykorzysta do dostarczenia Wiadomości SMS sieć innego operatora telefonii komórkowej.
9. VERCOM może zwrócić się do Klienta o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej, na przetwarzanie lub udostępnienie danych osobowych Klienta oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

§6. DODATKOWO ODPŁATNE FUNKCJONALNOŚCI USŁUGI SMSLABS PO AKTYWACJI

1. Po Aktywacji, Klient jest uprawniony do wyboru dodatkowo odpłatnych funkcjonalności usługi SMSLABS, w szczególności:
a) dodatkowego nadpisu alfanumerycznego,
b) 9-cyfrowego Numeru,
c) dodatkowego krótkiego Numeru premium,
d) zautomatyzowanego dodawania do Wiadomości SMS krótkich linków,
e) priorytetyzacji wysyłki Wiadomości SMS,
f) Pakietu ENTERPRISE.

2. W celu wyboru dodatkowo odpłatnych funkcjonalności usługi SMSLABS Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, a VERCOM zobowiązuje się udostępnić Klientowi wybrane dodatkowo odpłatne funkcjonalności usługi SMSLABS niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wyboru przez Klienta.
3. Możliwość przyznania Klientowi 9-cyfrowego Numeru, w tym krótkiego Numeru premium, może być wyłączona, z uwagi na ograniczoną liczbę Numerów. VERCOM na życzenie Klienta przedstawi mu pulę Numerów, w tym krótkich Numerów premium, którymi VERCOM dysponuje, do wyboru przez Klienta.
4. Przez wybór zautomatyzowanego dodawania do Wiadomości SMS krótkich linków Klient uzyskuje możliwość wprowadzania automatycznych zmian w treści Wiadomości SMS, polegających na umieszczaniu linków z indywidualnymi adresami stron internetowych, znajdujących się w wybranej przez Klienta domenie, zamiast domeny domyślnej.
5. Przez priorytetyzację wysyłki Wiadomości SMS, Klient uzyskuje od VERCOM gwarancję natychmiastowej wysyłki danej Wiadomości SMS, z zastrzeżeniem wyższego priorytetu wcześniej zleconych wysyłek z priorytetem.
6. Przez udzielenie Klientowi Pakietu ENTERPRISE, rozumie się udostępnienie Klientowi następujących funkcjonalności:

a) wymienione w § 6 ust. 1 lit. a), b), d) oraz e), przy czym priorytetyzacja wysyłki odnosić będzie się do wszystkich Wiadomości SMS, które przesyłane będą oddzielnie względem pozostałych Wiadomości SMS zlecanych do wysyłki przez Klientów nieposiadających Pakietu ENTERPRISE;
b) możliwość zlecania wysyłek Wiadomości SMS oraz uzyskiwania dostępu do Panelu Klienta za pośrednictwem szyfrowanej wirtualnej sieci prywatnej (VPN),
c) możliwość utworzenia przez Klienta dodatkowych Kont i przyznania im określonych praw, a także późniejsza możliwość odebrania przez Klienta tych praw lub usunięcia dodatkowych Kont;
d) możliwość ustawienia przez Klienta, za dodatkową odpłatnością, dłuższego okresu przechowywania w Panelu Klienta informacji o Wiadomościach SMS, wskazanych w § 5 ust. 5 Regulaminu;
e) możliwość nałożenia przez Klienta ograniczeń na Konto, dopuszczających do korzystania z niego wyłącznie z określonej puli adresów IP;
f) uzależniona od wcześniejszego indywidualnego uzgodnienia Klienta z VERCOM, możliwość podziału naliczania wynagrodzenia należnego VERCOM, w tym także na podmioty inne niż Klient, oraz analogicznego podzielenia Faktury VAT;
g) możliwość indywidualnego uzgodnienia przez Klienta z VERCOM warunków świadczenia Klientowi usługi SMSLABS w zakresie jej dostępności, o której mowa w §7 ust. 2 Regulaminu, warunków informowania Klienta o zawieszeniu części z funkcjonalności usługi SMSLABS, o których mowa w §7 ust. 4 Regulaminu, oraz ustalenia szybkości wysyłki Wiadomości SMS, na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

§7. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI SMSLABS

1. VERCOM udziela każdemu Klientowi nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania udostępnionego po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym, tylko i wyłącznie w celu obsługi i zarządzania usługą SMSLABS, oraz tylko i wyłącznie w zakresie wynikającym z wybranych przez Klienta opcji, na okres obowiązywania Umowy.
2. VERCOM zobowiązuje się dążyć do zapewnienia stałej dostępności usługi SMSLABS przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia, tak by usługa SMSLABS była dostępna dla Klienta przez nie mniej niż 99% czasu, z zastrzeżeniem dalszych ustępów niniejszego paragrafu.
3. VERCOM może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie usługi SMSLABS lub zmienić warunki ich świadczenia, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia usługi SMSLABS, niezależne od VERCOM, takie jak awaria sieci telekomunikacyjnej, klęski żywiołowe, w sytuacjach szczególnego zagrożenia i konieczności zachowania ochrony integralności sieci.
4. VERCOM, po uprzednim poinformowaniu Klienta w terminie 2 dni roboczych przed planowanym wprowadzeniem zmian, może tymczasowo, jednorazowo na okres nie dłuższy niż 12 godzin, zawiesić część z funkcjonalności usługi SMSLABS, w tym Panelu Klienta, w celu przeprowadzenia niezbędnych zmian w systemie.
5. VERCOM powiadomi Klienta o zaistniałych awariach u operatorów internetowych oraz telekomunikacyjnych, które mogą mieć wpływ na działanie usługi SMSLABS, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od operatorów.
6. Klient zobowiązany jest do korzystania z usługi SMSLABS zgodnie z zaleceniami i instrukcjami dostarczonymi mu przez VERCOM.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku korzystania z usługi SMSLABS niezgodnego z przeznaczeniem, prawem lub Regulaminem.
8. Zakazane jest wysyłanie poprzez usługę SMSLABS Wiadomości SMS, zawierających treści sprzeczne z polskim prawem, w szczególności obrażające osoby trzecie, nawołujące do nienawiści rasowej oraz zawierające treści pornograficzne.
9. Zakazane jest wysyłanie niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, pomimo nieuzyskania uprzedniej zgody, o której mowa w art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

§8. OBSŁUGA KLIENTA

Klient może zasięgać informacji w Biurze Obsługi Klienta drogą elektroniczną ([email protected]), w Serwisie Internetowym lub pisemnie na adres siedziby VERCOM. Opcjonalnie, w przypadku wybrania przez Klienta Pakietu ENTERPRISE, może on zasięgać informacji także telefonicznie pod numerem: +48 61 622 23 24. VERCOM będzie udzielał odpowiedzi Klientowi w godzinach pracy VERCOM. VERCOM pod adresem swojej siedziby nie posiada lokalu przeznaczonego do osobistego obsługiwania Klientów.

§9. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUGI SMSLABS

1. VERCOM świadczy Klientowi usługę SMSLABS odpłatnie, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 Regulaminu.
2. VERCOM może, według swojego swobodnego uznania, przyznać Klientowi Okres Testowy, w którym Klient będzie mógł korzystać z usługi SMSLABS, w tym także z normalnie dodatkowo odpłatnych funkcjonalności, całkowicie nieodpłatnie.
3. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania na rzecz VERCOM należności z tytułu korzystania z usługi SMSLABS w wysokości wynikającej z Cennika, powiększonej o należny podatek VAT.
4. Klient wybierając Prepaid może korzystać z usługi SMSLABS w zakresie wybierania dodatkowo odpłatnych funkcjonalności, w tym także zlecania wysyłki Wiadomości SMS, do wyczerpania wpłaconych środków pieniężnych. Wypłacenie przez Klienta już wpłaconych środków pieniężnych nie jest możliwe. VERCOM wystawi Klientowi odpowiedni dokument księgowy, dokumentujący wpłatę środków pieniężnych na poczet opłat za korzystanie przez Klienta z usługi SMSLABS.
5. W pozostałych przypadkach, gdy Klient nie rozlicza się z VERCOM w formule Prepaid, wszelkie należności na rzecz VERCOM z tytułu korzystania przez Klienta z usługi SMSLABS będą uiszczane na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych Klientowi Faktur VAT, na wskazany w nich rachunek bankowy VERCOM. Klient może podczas Rejestracji, lub później w swoim Koncie, wyrazić zgodę na wystawianie oraz udostępnianie mu faktur elektronicznych, a także upoważnić VERCOM do przesyłania na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej faktury elektronicznej lub powiadomienia o wystawieniu oraz udostępnieniu faktury w Koncie. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do dokumentu księgowego, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu.
6. Faktura VAT będzie obejmować Opłatę Miesięczną za Okres Rozliczeniowy oraz inne należności naliczane w wysokości ustalonej w Cenniku, przy czym obejmować będzie łącznie wynagrodzenie należne VERCOM za:

a) kończący się Okres Rozliczeniowy – w części ustalonej na podstawie liczby wysłanych Wiadomości SMS w trakcie tego kończącego się Okresu Rozliczeniowego i płatne z dołu na koniec tego Okresu Rozliczeniowego,
b) kolejny Okres Rozliczeniowy – w części ustalonej na podstawie wybranych przez Klienta dodatkowo odpłatnych funkcjonalności, mających funkcjonować w tym kolejnym Okresie Rozliczeniowym i płatne z góry przed rozpoczęciem się kolejnego Okresu Rozliczeniowego.

7. Wskazane w Cenniku wynagrodzenia za dodatkowo odpłatne funkcjonalności usługi SMSLABS ulegają stosunkowemu zmniejszeniu za część Okresu Rozliczeniowego, w którym nie były Klientowi świadczone, z uwagi na rozpoczęcie ich świadczenia przez VERCOM w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego lub z uwagi na przerwę w świadczeniu usługi SMSLABS przez VERCOM, trwającą łącznie co najmniej 24 godziny w danym Okresie Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem §9 ust. 12 zd. 2 Regulaminu. Jeżeli kwota, o którą zmniejszono wynagrodzenie w danym Okresie Rozliczeniowym, została już uiszczona przez Klienta, to automatycznie zaliczana jest na poczet wynagrodzenia w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.
8. W przypadku braku płatności w terminie określonym w Fakturze VAT, VERCOM niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Jeżeli brak zapłaty nastąpił z powodu braku doręczenia Faktury VAT Klientowi, Strony dołożą wszelkich starań, aby ta Faktura VAT została doręczona niezwłocznie i w tym samym trybie została dokonana za nią płatność.
9. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego VERCOM.
10. VERCOM przysługuje prawo obciążenia Klienta odsetkami za opóźnienie w płatności, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie obowiązujących na dzień powstania zadłużenia.
11. VERCOM w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia, ma prawo zaliczać bieżące wpłaty Klienta w pierwszej kolejności na pokrycie zaległego wynagrodzenia lub odsetek ustawowych za opóźnienie, niezależnie od tytułu płatności wskazanego przez Klienta.
12. VERCOM, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia przekraczającego 21 dni licząc od dnia zawiadomienia o braku płatności w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, ma prawo zawiesić świadczenie usługi SMSLABS do czasu dokonania przez Klienta pełnej zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. VERCOM przysługuje prawo do wynagrodzenia za okres zawieszenia świadczenia usługi SMSLABS spowodowany opóźnieniem w zapłacie przez Klienta całości lub części wynagrodzenia lub odsetek ustawowych za opóźnienie.
13. VERCOM, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia przekraczającego 28 dni, licząc od dnia zawiadomienia o braku płatności w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, ma prawo wypowiedzieć Umowę Klientowi ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. VERCOM nie odpowiada za treści wysyłane na zlecenie Klienta z Numeru w ramach usługi SMSLABS, w szczególności nie odpowiada za wysłane przez Klienta Wiadomości SMS.
2. Strony ograniczają odpowiedzialność VERCOM w ten sposób, że jakakolwiek odpowiedzialność VERCOM, jeżeli taka by powstała, nie będzie obejmować ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści, a także będzie ograniczona maksymalnie do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez VERCOM od Klienta z tytułu Umowy.
3. VERCOM nie ponosi odpowiedzialności za Wiadomości SMS wysłane z opóźnieniem, Wiadomości SMS, które nie mogły zostać wysłane z powodów technicznych niezależnych od VERCOM ani za Wiadomości SMS, które nie zostały prawidłowo skolejkowane w przypadku wysyłki zdalnej.
4. Każda ze Stron oświadcza, że uzyskane w czasie trwania współpracy oraz w związku z realizacją Umowy wszelkie dane dotyczące działalności drugiej Strony, stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane instytucjom i osobom nieuprawnionym ustawowo do ich wglądu przez okres trwania współpracy, jak również przez okres 10 (dziesięciu) lat po zakończeniu współpracy.

§ 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klient może złożyć reklamację pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta, o którym mowa w §8 Regulaminu.
2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu dokumentu zawierającego reklamację lub otrzymania faksu, bądź też dzień przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego telefonicznie, złożonego w sposób wskazany w §11 ust. 1 Regulaminu.
3. Reklamacja może być złożona w terminie do 1 miesiąca od wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, pod rygorem utraty prawa Klienta do ewentualnych roszczeń przeciwko VERCOM z tytułu wystąpienia tego zdarzenia. Reklamację złożoną po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
4. VERCOM udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza negatywne rozpatrzenie reklamacji.
5. Wszelkie spory związane z Umową, po negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby VERCOM.

§ 12. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie, z zastrzeżeniem uprawnień VERCOM wskazanych w §4 ust. 8 Regulaminu, w §9 ust. 12 Regulaminu, oraz w §12 ust. 3 Regulaminu, a także uprawnień Klienta wskazanych w §12 ust. 4 Regulaminu oraz §13 ust. 4 Regulaminu.
3. VERCOM może wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, gdy:

a) Klient narusza postanowienia Regulaminu lub Umowy, bądź podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług VERCOM, w tym w szczególności z usługi SMSLABS;
b) Klient korzysta z usług VERCOM, w tym w szczególności z usługi SMSLABS, w sposób niezgodny z prawem, w szczególności narusza zakazy, o których mowa w § 7 ust. 8 i 9 Regulaminu;
c) dane lub informacje podane przez Klienta przy zawarciu Umowy są nieprawdziwe;
d) Klient wysyła niezamówione wiadomości osobom lub firmom, które nie wyraziły wcześniej zgody na otrzymywanie tego typu informacji, w szczególności o charakterze promocyjnym i reklamowym;
e) Klient używa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, pomimo nieuzyskania uprzedniej zgody, o której mowa w art. 172 Prawa telekomunikacyjnego;
f) Klient używa w nadpisie alfanumerycznym Numeru treści, które mogą wprowadzić w błąd adresata co do tożsamości nadawcy Wiadomości SMS, w szczególności używa imion i nazwisk, nazw instytucji, firm i znaków towarowych, do których używania nie ma prawa;

4. Klient może wypowiedzieć VERCOM Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie przerwy w świadczeniu usługi SMSLABS, zawinionej przez VERCOM, trwającej dłużej niż 5 dni w danym miesiącu kalendarzowym, jeżeli pomimo wezwania VERCOM przez Klienta do wznowienia świadczenia usługi SMSLABS i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni, VERCOM nie wznowi świadczenia usługi SMSLABS.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, rozwiązanie Umowy następuje w dniu, w którym druga Strona miała możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia złożonego przez Stronę wypowiadającą Umowę.
6. Oświadczenia Stron dotyczące wypowiedzenia Umowy mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na podany przez Strony adres poczty elektronicznej.
7. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy powierzenia przetwarzania zawartej w oparciu Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w § ust. 8, z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy powierzenia przetwarzania, rozwiązaniu lub wygaśnięciu ulega niniejsza Umowa, a powierzone dane ulegną usunięciu w ciągu 14 dni.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualny cennik usługi SMSLABS dotyczący niniejszej Umowy znajduje się na stronie internetowej www.SMSLABS.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Cennikiem będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Strony zgodnie ustalają, że prawem właściwym dla Umowy, wynikających z niej roszczeń oraz czynów niedozwolonych związanych z nią, będzie prawo polskie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych obowiązującej w VERCOM znajdują się w polityce prywatności na stronie internetowej www.SMSLABS.pl.
5. VERCOM jest uprawniony do zmiany Regulaminów lub Cennika w czasie trwania Umowy. Co do zasady, VERCOM powiadomi Klienta o każdej zmianie Regulaminów lub Cennika z wyprzedzeniem, co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Zmiany te będą dla Klienta wiążące, o ile w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o nowej treści Regulaminów lub Cennika, nie wypowie on Umowy. Brak wypowiedzenia Umowy we wskazanym terminie oznacza, iż Klient zapoznał się z treścią nowych Regulaminów i Cennika oraz akceptuje ich postanowienia. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku zmiany kosztów świadczenia Usługi, w szczególności zmiany stawek międzyoperatorskich za wysyłkę wiadomości SMS, VERCOM jest uprawniony do jednostronnej zmiany Cennika uwzględniającej tę zmianę kosztów świadczenia Usługi, także w przypadku zawarcia Umowy na czas określony. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, VERCOM poinformuje niezwłocznie Klienta o zmianie Cennika spowodowanej zmianą kosztów świadczenia Usługi. Cennik zmieniony w trybie z niniejszego punktu będzie dla Klienta wiążący i obowiązujący od chwili poinformowania go o jego zmianie, chyba że VERCOM wskaże inną datę późniejszą. 
5. Na podstawie zgodnego oświadczenia Stron, zawarta między nimi Umowa może zostać zmieniona także bez zmiany Regulaminu ani Cennika.
6. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez VERCOM przed zawarciem Umowy w Serwisie Internetowym, czyli w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, także na każde jego żądanie.