REGULAMIN USŁUGI SMSLABS

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Usługi SMSLABS, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia przez VERCOM usługi polegającej na udostępnieniu Klientowi poprzez sieć Internet Serwera SMTP służącego do wysyłki Wiadomości SMS oraz Panelu Klienta służącego do analizy prowadzonych wysyłek Wiadomości SMS.
2. SMSLABS jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), a niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu tej ustawy.

§2. DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:
a. Aktywacja – aktywacja Konta dokonana przez VERCOM po pozytywnej weryfikacji Klienta, znosząca ograniczenie liczby wysyłanych Wiadomości SMS w ciągu godziny;
b. Cennik – zestawienie rodzaju i wysokości opłat należnych VERCOM z tytułu świadczenia Klientowi SMSLABS oraz zasad ich naliczania, w szczególności cen jednostkowych za wysłanie Wiadomości SMS oraz cen dodatkowo odpłatnych funkcjonalności SMSLABS, dostępne w sieci Internet pod adresem www.SMSLABS.pl/cennik;
c. SMSLABS – usługa świadczona drogą elektroniczną przez VERCOM na rzecz Klienta, polegająca na udostępnieniu Klientowi Numeru służącego do wysyłki Wiadomości SMS oraz Panelu Klienta służącego do analizy prowadzonych wysyłek Wiadomości SMS; nieograniczoność podstawowych funkcjonalności SMSLABS oraz dostępność dodatkowo odpłatnych funkcjonalności SMSLABS uzależniona jest od Aktywacji;
d. Faktura VAT – dokument księgowy wystawiany Klientowi przez VERCOM, na podstawie którego Klient uiszcza opłatę za SMSLABS; termin płatności Faktury ustala się na 14 dni od dnia jej wystawienia;
e. Hasło – ciąg co najmniej 8 znaków alfanumerycznych, zawierający co najmniej jedną wielką i małą literę, oraz cyfrę, umożliwiający każdorazowy dostęp do Konta;
f. Klient – posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą; zawierana z VERCOM Umowa jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą Klienta;
g. Konto – konto Klienta udostępniane mu w Serwisie Internetowym w celu dostępu do Panelu Klienta; Klient może mieć wyłącznie jedno Konto, o ile Regulamin nie stanowi inaczej;
h. Login – ciąg co najmniej 6 znaków alfanumerycznych, wskazany podczas Rejestracji przez Klienta, umożliwiający każdorazowy dostęp do Konta;
i. Numer – udostępniany Klientowi 9-cyfrowy numer telefoniczny służący do wysyłki Wiadomości SMS; Numer jest unikalny dla danego Klienta, jednakże w zależności od wybranej przez niego opcji może cechować się także dodatkowymi właściwościami oraz pozwalać na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie;
j. Okres Rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta wobec VERCOM z tytułu świadczenia SMSLABS, rozpoczynający się 1. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, a kończący się w ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego;
k. Okres Testowy – trwający miesiąc okres, w którym Klienci wybrani według swobodnego uznania VERCOM mogą korzystać z SMSLABS nieodpłatnie;
l. Opłata Miesięczna – opłata za korzystanie przez Klienta z SMSLABS, w części płatna na koniec Okresu Rozliczeniowego – ustalona na podstawie liczby wysłanych Wiadomości SMS w trakcie tego kończącego się Okresu Rozliczeniowego, a w części płatna przed rozpoczęciem się kolejnego Okresu Rozliczeniowego – ustalona na podstawie wybranych przez Klienta dodatkowo odpłatnych funkcjonalności, mających funkcjonować w tym kolejnym Okresie Rozliczeniowym; Opłata Miesięczna łącznie dokumentowana jest Fakturą VAT;
m. Panel Klienta – udostępnione Klientowi w ramach Konta, poprzez sieć Internet, po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym, oprogramowanie umożliwiające Klientowi obsługę i zarządzanie SMSLABS, w tym analizę i podgląd wysłanych Wiadomości SMS, przy czym zakres jego funkcjonalności jest warunkowany przez wybór dodatkowo odpłatnych funkcjonalności SMSLABS przez Klienta;
n. Prepaid – wybrany przez Klienta sposób wpłaty środków pieniężnych na poczet opłat za korzystanie przez Klienta z SMSLABS, realizowany za pośrednictwem zewnętrznych serwisów płatniczych zgodnie z ich regulaminami, w szczególności PayU (szczegółowe dane dotyczące sytemu płatności PayU, w tym regulamin znajdują się na stronie internetowej operatora tego systemu – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu – pod adresem http://www.payu.pl/);
o. Rejestracja – jednorazowy proces utworzenia Konta, poprzedzony akceptacją Regulaminu przez Klienta; potwierdzenie Rejestracji przez Klienta jest równoważne z przyjęciem przez Klienta złożonej przez VERCOM oferty zawarcia Umowy między Klientem a VERCOM;
p. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem www.SMSLABS.pl;
q. Strona – w liczbie pojedynczej „Strona” oznacza VERCOM albo Klienta, a w liczbie mnogiej „Strony” oznaczają VERCOM oraz Klienta;
r. Umowa – zawarta pisemnie albo drogą elektroniczną, wówczas poprzez potwierdzenie przez VERCOM Rejestracji, umowa o świadczenie SMSLABS pomiędzy VERCOM a Klientem, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin oraz Cennik;
s. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.);
t. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
u. VERCOM – VERCOM S.A., ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań, NIP: 781-17-65-125, REGON: 300061423, KRS: 0000535618 (Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy); adres elektroniczny: biuro@SMSLABS.pl;
v. Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa, o treści podanej przez Klienta, zlecona przez Klienta do wysyłki na wskazane przez Klienta numery telefoniczne, mogąca zawierać do 612 podstawowych znaków alfanumerycznych lub inną ich liczbę uzależnioną od wyboru przez Klienta dodatkowo odpłatnych funkcjonalności SMSLABS.

§3. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa może zostać zawarta pisemnie, z chwilą złożenia przez Strony swoich podpisów pod Umową, lub drogą elektroniczną, z chwilą potwierdzenia przez Klienta Rejestracji.
2. Rejestracja odbywa się w Serwisie Internetowym poprzez:
a) podanie przez Klienta następujących danych:
– wybranego przez Klienta Loginu, dotychczas niepodawanego w trakcie innej Rejestracji,
– adresu e-mail Klienta, dotychczas niepodawanego w trakcie innej Rejestracji, ani niebędącego adresem jednorazowym,
– imienia lub nazwy Klienta,
– numeru telefonu Klienta, celem przesłania mu Hasła,
b) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta,
c) kliknięcie przycisku „Zarejestruj”.
3. Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzyma na podany podczas Rejestracji adres e-mail wiadomość elektroniczną zawierającą link, którego kliknięcie będzie równoznaczne z potwierdzeniem Rejestracji przez Klienta.
4. Potwierdzenie Rejestracji stanowi przyjęcie przez Klienta, pochodzącej od VERCOM, oferty zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
5. Po potwierdzeniu Rejestracji Klient otrzyma na podany podczas Rejestracji numer telefonu wiadomość tekstową (SMS) zawierającą Hasło. Klient może dokonać zmiany Hasła w Panelu Klienta.
6. Każda ze Stron zobowiązana jest każdorazowo, w terminie 3 dni roboczych od daty zdarzenia, informować drugą Stronę o zmianie swoich danych podanych podczas lub po dokonaniu Rejestracji (Klient) lub w Regulaminie (VERCOM) pod rygorem uznania wiadomości skierowanych na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone.

§4. POCZĄTEK ŚWIADCZENIA USŁUGI SMSLABS
1. Rozpoczęcie świadczenia SMSLABS następuje niezwłocznie po potwierdzeniu Rejestracji przez Klienta.
2. Klient może rozpocząć korzystanie z SMSLABS niezwłocznie po potwierdzeniu Rejestracji, jednakże w terminie 48 godzin od potwierdzenia Rejestracji zobowiązany jest do uzupełnienia w swym Koncie podanych danych, o następujące:
– nazwisko i firma Klienta,
– adres serwisu internetowego Klienta, w którym będzie wykorzystywał SMSLABS,
– adres zamieszkania lub siedziby Klienta,
– posiadany przez Klienta numer NIP/KRS.
3. Po uzupełnieniu przez Klienta w swym Koncie powyższych danych, Klient otrzyma kolejnych 100 bezpłatnych Wiadomości SMS.
4. W przypadku niepodania przez Klienta danych wskazanych w §4 ust. 3 Regulaminu w czasie 48 godzin od potwierdzenia Rejestracji, Klient utraci dostęp do Panelu Klienta. VERCOM ponownie umożliwi Klientowi dostęp do Panelu Klienta po podaniu danych wskazanych w §4 ust. 3 Regulaminu.
5. Po podaniu przez Klienta danych wskazanych w §4 ust. 3 Regulaminu, VERCOM w terminie 3 dni roboczych przeprowadzi weryfikację Klienta, mającą na celu upewnienie się przez VERCOM, że:
a) Klient podał swoje prawdziwe dane,
b) Klient nie posiada już innego Konta,
c) Klient będzie przestrzegał prawa i Regulaminu,
d) Wiadomości SMS wysyłane przez Klienta nie wpłyną negatywnie na jakość świadczonego przez VERCOM SMSLABS.
Po pozytywnej weryfikacji Klienta zostanie dokonana Aktywacja.
6. W przypadku, gdy Klient wybierze Prepaid, Aktywacja zostanie dokonana automatycznie wraz z dokonaniem przez Klienta pierwszej wpłaty środków pieniężnych.
7. W okresie pomiędzy Rejestracją a Aktywacją, VERCOM może, bez podawania przyczyn, wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, ograniczyć lub zawiesić świadczenie Klientowi SMSLABS na czas nieokreślony. W szczególności negatywny wynik weryfikacji Klienta skutkować będzie wypowiedzeniem przez VERCOM Klientowi Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
8. Dokonana przez VERCOM Aktywacja znosi limit wysyłanych Wiadomości SMS w ciągu dnia, o którym mowa w §4 ust. 2 Regulaminu.

§5. PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI USŁUGI SMSLABS
1. Każdy Klient ma prawo do wykorzystania SMSLABS w swoich działaniach promocyjnych, marketingowych oraz informacyjnych, także przed Aktywacją, przy czym dodatkowo odpłatne funkcjonalności SMSLABS wskazane w §6 Regulaminu mogą zostać udostępnione Klientowi dopiero po Aktywacji.
2. Wysłanie Wiadomości SMS możliwe jest wyłącznie na standardowe 9-cyfrowe numery telefoniczne obsługiwane przez polskich operatorów telefonii komórkowej. Oznacza to, że w szczególności nie jest możliwe wysyłanie Wiadomości SMS na numery telefoniczne o podwyższonej opłacie, numery telefonów stacjonarnych, ani na numery telefoniczne obsługiwane przez zagranicznych operatorów.
3. VERCOM udostępnia Klientowi w Panelu Klienta, bez dodatkowej odpłatności, możliwość nadania Numerowi jednego nadpisu alfanumerycznego, który może składać się z od 3 do 12 podstawowych znaków alfanumerycznych, które będą wyświetlane adresatowi Wiadomości SMS zamiast Numeru nadawcy. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe wysłanie przez adresata odpowiedzi na Wiadomość SMS z wyświetlonym nadpisem alfanumerycznym zamiast Numeru. W celu umożliwienia wysłania odpowiedzi przez adresata na Wiadomość SMS konieczna jest zatem rezygnacja przez Klienta z nadpisu alfanumerycznego na rzecz wyświetlania Numeru. Nadanie nadpisu alfanumerycznego wymaga akceptacji VERCOM, która zostanie przez VERCOM udzielona niezwłocznie po wykazaniu przez Klienta praw do posługiwania się danym nadpisem alfanumerycznym. Nadanie kolejnych nadpisów alfanumerycznych stanowi dodatkowo odpłatną funkcjonalność Usługi SMSLABS.
4. Każdy Klient może wysłać Wiadomości SMS z Numeru poprzez Panel Klienta lub dzięki odpowiedniej konfiguracji sprzętu, usług i oprogramowania, z których korzysta. Instrukcja prawidłowej konfiguracji znajduje się w Serwisie Internetowym, a ponadto VERCOM, w ramach obsługi Klienta, o której mowa w §8 Regulaminu, o ile będzie to możliwe i nie będzie rodziło dodatkowych kosztów po stronie VERCOM, deklaruje pomoc Klientowi przy konfiguracji. VERCOM niniejszym zastrzega, że są to wymagania techniczne SMSLABS, których mogą nie spełniać wszystkie sprzęty, usługi lub oprogramowania, z których korzysta Klient, wobec czego nie gwarantuje, że każdy Klient będzie mógł skorzystać z funkcjonalności SMSLABS z pominięciem Panelu Klienta.
5. Każdy Klient może zapoznać się w Panelu Klienta, przez 15 dni od dnia wysłania Wiadomości SMS, ze statusem Wiadomości SMS, Numerem lub ewentualnym nadpisem alfanumerycznym, numerem adresata i wskazaniem sieci operatorskiej, w której się znajduje, treścią Wiadomości SMS oraz statystyką dostarczalności Wiadomości SMS, a także ewentualną odpowiedzą adresata na Wiadomość SMS, która została do niego dostarczona lub informacją o niedostarczeniu Wiadomości SMS, przez 15 dni od dnia ich wysłania, chyba że Klient, po Aktywacji, w ramach dodatkowo odpłatnej funkcjonalności SMSLABS, wybierze inaczej. Klient może ustalić powyższe informacje dotyczące Wiadomości SMS także poza Panelem Klienta, przy wykorzystaniu swojego oprogramowania, jednakże wymaga to wysłania przez niego zapytania, gdyż VERCOM nie przesyła tych informacji automatycznie.
6. Korzystanie z SMSLABS, w tym korzystanie z Panelu Klienta, wymaga:
a) użycia przez Klienta:
1) komputera klasy PC, w tym komputera przenośnego, o następujących minimalnych parametrach i konfiguracjach:
– system operacyjny: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2, Apple Mac OS X 10.4.8 lub wyższy,
– przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0, Firefox 3, Google Chrome 1.0 (lub ich nowsze wersje) a dla systemów Mac OS: Safari 3, Firefox 3, Google Chrome (lub ich nowsze wersje),
– włączona obsługa Java Script oraz Active Script w używanej przeglądarce,
– procesor: dla systemów Windows – Intel Pentium III 450MHz lub szybszy, a dla systemów Mac OS – Intel Core Duo 1.83 GHz lub szybszy; lub
2) urządzenia mobilnego, w tym tabletu lub smartfona, z systemem operacyjnym Android, iOS lub Windows Phone;
b) dostępu do sieci Internet;
c) zalogowania się w Serwisie Internetowym przy wykorzystaniu Loginu i Hasła.
7. VERCOM nie gwarantuje Klientowi natychmiastowej wysyłki Wiadomości SMS, albowiem szybkość wysyłki zależy od liczby Wiadomości SMS, od sprzętu, usług lub oprogramowania, z których korzysta Klient oraz od obciążenia sieci. Klient ma jednak możliwość wybrania dodatkowo odpłatnej funkcjonalności.
8. VERCOM nie gwarantuje Klientowi dostarczenia do adresata wysłanych przez Klienta Wiadomości SMS, jednakże podejmuje należytą staranność by zostały one dostarczone, w szczególności w przypadku awarii sieci jednego z operatorów telefonii komórkowej, wykorzysta do dostarczenia Wiadomości SMS sieć innego operatora telefonii komórkowej.
9. VERCOM może zwrócić się do Klienta o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej, na przetwarzanie lub udostępnienie danych osobowych Klienta oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

§6. DODATKOWO ODPŁATNE FUNKCJONALNOŚCI USŁUGI SMSLABS PO AKTYWACJI
1. Po Aktywacji, Klient jest uprawniony do wyboru dodatkowo odpłatnych funkcjonalności SMSLABS, w szczególności:
a) dodatkowego nadpisu alfanumerycznego,
b) dodatkowego Numeru,
c) dodatkowego krótkiego Numeru premium,
d) zautomatyzowanego dodawania do Wiadomości SMS krótkich linków,
e) priorytetyzacji wysyłki Wiadomości SMS,
f) Pakietu ENTERPRISE.
2. W celu wyboru dodatkowo odpłatnych funkcjonalności SMSLABS Klient powinien dokonać wyboru odpowiednich opcji w Koncie, a VERCOM zobowiązuje się udostępnić Klientowi wybrane dodatkowo odpłatne funkcjonalności SMSLABS niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wyboru przez Klienta.
3. Możliwość przyznania Klientowi dodatkowego Numeru, w tym krótkiego Numeru premium, może być wyłączona, z uwagi na ograniczoną liczbę Numerów. VERCOM na życzenie Klienta przedstawi mu pulę Numerów, w tym krótkich Numerów premium, którymi VERCOM dysponuje, do wyboru przez Klienta.
4. Przez wybór zautomatyzowanego dodawania do Wiadomości SMS krótkich linków Klient uzyskuje możliwość wprowadzania automatycznych zmian w treści Wiadomości SMS, polegających na umieszczaniu linków z indywidualnymi adresami stron internetowych, znajdujących się w wybranej przez Klienta domenie, zamiast domeny domyślnej.
5. Przez priorytetyzację wysyłki Wiadomości SMS, Klient uzyskuje od VERCOM gwarancję natychmiastowej wysyłki danej Wiadomości SMS, z zastrzeżeniem wyższego priorytetu wcześniej zleconych wysyłek z priorytetem.
6. Przez udzielenie Klientowi Pakietu ENTERPRISE, rozumie się udostępnienie Klientowi następujących funkcjonalności:
a) wymienione w § 6 ust. 1 lit. a), b), d) oraz e), przy czym priorytetyzacja wysyłki odnosić będzie się do wszystkich Wiadomości SMS, które przesyłane będą oddzielnie względem pozostałych Wiadomości SMS zlecanych do wysyłki przez Klientów nieposiadających Pakietu ENTERPRISE;
b) możliwość zlecania wysyłek Wiadomości SMS oraz uzyskiwania dostępu do Panelu Klienta za pośrednictwem szyfrowanej wirtualnej sieci prywatnej (VPN),
c) możliwość utworzenia przez Klienta dodatkowych Kont i przyznania im określonych praw, a także późniejsza możliwość odebrania przez Klienta tych praw lub usunięcia dodatkowych Kont;
d) możliwość ustawienia przez Klienta, za dodatkową odpłatnością, dłuższego okresu przechowywania w Panelu Klienta informacji o Wiadomościach SMS, wskazanych w § 5 ust. 5 Regulaminu;
e) możliwość nałożenia przez Klienta ograniczeń na Konto, dopuszczających do korzystania z niego wyłącznie z określonej puli adresów IP;
f) uzależniona od wcześniejszego indywidualnego uzgodnienia Klienta z VERCOM, możliwość podziału naliczania wynagrodzenia należnego VERCOM, w tym także na podmioty inne niż Klient, oraz analogicznego podzielenia Faktury VAT;
g) możliwość indywidualnego uzgodnienia przez Klienta z VERCOM warunków świadczenia Klientowi SMSLABS w zakresie jej dostępności, o której mowa w §7 ust. 2 Regulaminu, warunków informowania Klienta o zawieszeniu części z funkcjonalności SMSLABS, o których mowa w §7 ust. 4 Regulaminu, oraz ustalenia szybkości wysyłki Wiadomości SMS, na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

§7. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI SMSLABS
1. VERCOM udziela każdemu Klientowi nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania udostępnionego po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym, tylko i wyłącznie w celu obsługi i zarządzania SMSLABS, oraz tylko i wyłącznie w zakresie wynikającym z wybranych przez Klienta opcji, na okres obowiązywania Umowy.
2. VERCOM zobowiązuje się dążyć do zapewnienia stałej dostępności SMSLABS przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia, tak by SMSLABS było dostępne dla Klienta przez nie mniej niż 99% czasu, z zastrzeżeniem dalszych ustępów niniejszego paragrafu.
3. VERCOM może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie SMSLABS lub zmienić warunki ich świadczenia, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia SMSLABS, niezależne od VERCOM, takie jak awaria sieci telekomunikacyjnej, klęski żywiołowe, w sytuacjach szczególnego zagrożenia i konieczności zachowania ochrony integralności sieci.
4. VERCOM, po uprzednim poinformowaniu Klienta w terminie 2 dni roboczych przed planowanym wprowadzeniem zmian, może tymczasowo, jednorazowo na okres nie dłuższy niż 12 godzin, zawiesić część z funkcjonalności SMSLABS, w tym Panelu Klienta, w celu przeprowadzenia niezbędnych zmian w systemie.
5. VERCOM powiadomi Klienta o zaistniałych awariach u operatorów internetowych oraz telekomunikacyjnych, które mogą mieć wpływ na działanie SMSLABS, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od operatorów.
6. Klient zobowiązany jest do korzystania z SMSLABS zgodnie z zaleceniami i instrukcjami dostarczonymi mu przez VERCOM.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku korzystania z SMSLABS niezgodnego z przeznaczeniem, prawem lub Regulaminem.
8. Zakazane jest wysyłanie poprzez SMSLABS Wiadomości SMS, zawierających treści sprzeczne z polskim prawem, w szczególności obrażające osoby trzecie, nawołujące do nienawiści rasowej oraz zawierające treści pornograficzne.
9. Zakazane jest wysyłanie niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, pomimo nieuzyskania uprzedniej zgody, o której mowa w art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

§8. OBSŁUGA KLIENTA
Klient może zasięgać informacji w Biurze Obsługi Klienta drogą elektroniczną (bok@SMSLABS.pl), w Serwisie Internetowym lub pisemnie na adres siedziby VERCOM. Opcjonalnie, w przypadku wybrania przez Klienta Pakietu ENTERPRISE, może on zasięgać informacji także telefonicznie pod numerem: +48 61 622 23 24. VERCOM będzie udzielał odpowiedzi Klientowi w godzinach pracy VERCOM. VERCOM pod adresem swojej siedziby nie posiada lokalu przeznaczonego do osobistego obsługiwania Klientów.

§9. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUGI SMSLABS
1. VERCOM świadczy Klientowi SMSLABS odpłatnie, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 Regulaminu.
2. VERCOM może, według swojego swobodnego uznania, przyznać Klientowi Okres Testowy, w którym Klient będzie mógł korzystać z SMSLABS, w tym także z normalnie dodatkowo odpłatnych funkcjonalności, całkowicie nieodpłatnie.
3. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania na rzecz VERCOM należności z tytułu korzystania z SMSLABS w wysokości wynikającej z Cennika, powiększonej o należny podatek VAT.
4. Klient wybierając Prepaid może korzystać z SMSLABS w zakresie wybierania dodatkowo odpłatnych funkcjonalności, w tym także zlecania wysyłki Wiadomości SMS, do wyczerpania wpłaconych środków pieniężnych. Wypłacenie przez Klienta już wpłaconych środków pieniężnych nie jest możliwe. VERCOM wystawi Klientowi odpowiedni dokument księgowy, dokumentujący wpłatę środków pieniężnych na poczet opłat za korzystanie przez Klienta z SMSLABS.
5. W pozostałych przypadkach, gdy Klient nie rozlicza się z VERCOM w formule Prepaid, wszelkie należności na rzecz VERCOM z tytułu korzystania przez Klienta z SMSLABS będą uiszczane na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych Klientowi Faktur VAT, na wskazany w nich rachunek bankowy VERCOM. Klient może podczas Rejestracji, lub później w swoim Koncie, wyrazić zgodę na wystawianie oraz udostępnianie mu faktur elektronicznych, a także upoważnić VERCOM do przesyłania na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej faktury elektronicznej lub powiadomienia o wystawieniu oraz udostępnieniu faktury w Koncie. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do dokumentu księgowego, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu.
6. Faktura VAT będzie obejmować Opłatę Miesięczną za Okres Rozliczeniowy oraz inne należności naliczane w wysokości ustalonej w Cenniku, przy czym obejmować będzie łącznie wynagrodzenie należne VERCOM za:
a) kończący się Okres Rozliczeniowy – w części ustalonej na podstawie liczby wysłanych Wiadomości SMS w trakcie tego kończącego się Okresu Rozliczeniowego i płatne z dołu na koniec tego Okresu Rozliczeniowego,
b) kolejny Okres Rozliczeniowy – w części ustalonej na podstawie wybranych przez Klienta dodatkowo odpłatnych funkcjonalności, mających funkcjonować w tym kolejnym Okresie Rozliczeniowym i płatne z góry przed rozpoczęciem się kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
7. Wskazane w Cenniku wynagrodzenia za dodatkowo odpłatne funkcjonalności SMSLABS ulegają stosunkowemu zmniejszeniu za część Okresu Rozliczeniowego, w którym nie były Klientowi świadczone, z uwagi na rozpoczęcie ich świadczenia przez VERCOM w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego lub z uwagi na przerwę w świadczeniu SMSLABS przez VERCOM, trwającą łącznie co najmniej 24 godziny w danym Okresie Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem §9 ust. 12 zd. 2 Regulaminu. Jeżeli kwota, o którą zmniejszono wynagrodzenie w danym Okresie Rozliczeniowym, została już uiszczona przez Klienta, to automatycznie zaliczana jest na poczet wynagrodzenia w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.
8. W przypadku braku płatności w terminie określonym w Fakturze VAT, VERCOM niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Jeżeli brak zapłaty nastąpił z powodu braku doręczenia Faktury VAT Klientowi, Strony dołożą wszelkich starań, aby ta Faktura VAT została doręczona niezwłocznie i w tym samym trybie została dokonana za nią płatność.
9. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego VERCOM.
10. VERCOM przysługuje prawo obciążenia Klienta odsetkami za opóźnienie w płatności, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie obowiązujących na dzień powstania zadłużenia.
11. VERCOM w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia, ma prawo zaliczać bieżące wpłaty Klienta w pierwszej kolejności na pokrycie zaległego wynagrodzenia lub odsetek ustawowych za opóźnienie, niezależnie od tytułu płatności wskazanego przez Klienta.
12. VERCOM, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia przekraczającego 21 dni licząc od dnia zawiadomienia o braku płatności w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, ma prawo zawiesić świadczenie SMSLABS do czasu dokonania przez Klienta pełnej zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. VERCOM przysługuje prawo do wynagrodzenia za okres zawieszenia świadczenia SMSLABS spowodowany opóźnieniem w zapłacie przez Klienta całości lub części wynagrodzenia lub odsetek ustawowych za opóźnienie.
13. VERCOM, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia przekraczającego 28 dni, licząc od dnia zawiadomienia o braku płatności w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, ma prawo wypowiedzieć Umowę Klientowi ze skutkiem natychmiastowym.

§10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz właściwej realizacji postanowień Umowy, Klient, jako administrator danych, powierza VERCOM do przetwarzania dane osobowe – imiona i nazwiska, pseudonimy lub nazwy oraz numery telefonów osób lub innych podmiotów, do których wysyłane będą Wiadomości SMS – w zakresie niezbędnym do świadczenia usług wynikających z Umowy.
2. Klient oświadcza, ze zgromadził dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. VERCOM oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz w celu w niej określonym.
4. VERCOM przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. VERCOM w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
5. VERCOM nie jest uprawniony do przekazywania powierzonych danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla VERCOM, z zastrzeżeniem, że, w imieniu VERCOM powierzone dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od niego pisemne upoważnienie. Każde upoważnienie lub jego cofnięcie VERCOM wpisze do „Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”.
6. VERCOM oświadcza, że przeszkolił swoich pracowników lub współpracowników w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych oraz zebrał od nich oświadczenia o obowiązku zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.
7. Klient uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli właściwego przetwarzania przez VERCOM powierzonych danych osobowych. Klient powiadomi VERCOM o zamiarze przeprowadzania kontroli z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, a VERCOM zobowiązany jest umożliwić Klientowi przeprowadzenie przedmiotowej kontroli, w szczególności poprzez udostępnienie systemów komputerowych, dokumentacji i pomieszczeń, w zakresie niezbędnym dla kontroli przetwarzania danych osobowych oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji niniejszych postanowień.
8. W przypadku rozwiązania Umowy VERCOM zobowiązany jest do trwałego zniszczenia i wykasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy zapisów oraz dokumentów zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe.
9. VERCOM będzie gromadził w swojej bazie i przetwarzał podane przez Klienta dane w celu wykonania Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
10. Dostęp do danych Klienta jak i wszelkich danych wprowadzonych przez niego ma wyłącznie sam Klient oraz odpowiednio przeszkolona kadra VERCOM. Żadne dane Klienta nie były nigdy, nie są i nie będą w przyszłości udostępniane czy odsprzedawane bez jego zgody.
11. VERCOM ma prawo wykorzystywać informacje o powzięciu współpracy z Klientem, poprzez zawarcie niniejszej Umowy, do własnych działań promocyjnych.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. VERCOM nie odpowiada za treści wysyłane na zlecenie Klienta z Numeru w ramach SMSLABS, w szczególności nie odpowiada za wysłane przez Klienta Wiadomości SMS.
2. Strony ograniczają odpowiedzialność VERCOM w ten sposób, że jakakolwiek odpowiedzialność VERCOM, jeżeli taka by powstała, nie będzie obejmować ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści, a także będzie ograniczona maksymalnie do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez VERCOM od Klienta z tytułu Umowy.
3. VERCOM nie ponosi odpowiedzialności za Wiadomości SMS wysłane z opóźnieniem, Wiadomości SMS, które nie mogły zostać wysłane z powodów technicznych niezależnych od VERCOM ani za Wiadomości SMS, które nie zostały prawidłowo skolejkowane w przypadku wysyłki zdalnej.
4. Każda ze Stron oświadcza, że uzyskane w czasie trwania współpracy oraz w związku z realizacją Umowy wszelkie dane dotyczące działalności drugiej Strony, stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane instytucjom i osobom nieuprawnionym ustawowo do ich wglądu przez okres trwania współpracy, jak również przez okres 10 (dziesięciu) lat po zakończeniu współpracy.

§ 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Klient może złożyć reklamację pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta, o którym mowa w §8 Regulaminu.
2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu dokumentu zawierającego reklamację lub otrzymania faksu, bądź też dzień przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego telefonicznie, złożonego w sposób wskazany w §12 ust. 1 Regulaminu.
3. Reklamacja może być złożona w terminie do 1 miesiąca od wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, pod rygorem utraty prawa Klienta do ewentualnych roszczeń przeciwko VERCOM z tytułu wystąpienia tego zdarzenia. Reklamację złożoną po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
4. VERCOM udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza negatywne rozpatrzenie reklamacji.
5. Wszelkie spory związane z Umową, po negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby VERCOM.

§ 13. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie, z zastrzeżeniem uprawnień VERCOM wskazanych w §4 ust. 8 Regulaminu, w §9 ust. 12 Regulaminu, oraz w §13 ust. 3 Regulaminu, a także uprawnień Klienta wskazanych w §13 ust. 4 Regulaminu oraz §14 ust. 4 Regulaminu.
3. VERCOM może wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, gdy:
a) Klient narusza postanowienia Regulaminu lub Umowy, bądź podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług VERCOM, w tym w szczególności SMSLABS;
b) Klient korzysta z usług VERCOM, w tym w szczególności SMSLABS, w sposób niezgodny z prawem, w szczególności narusza zakazy, o których mowa w § 7 ust. 8 i 9 Regulaminu;
c) dane lub informacje podane przez Klienta przy zawarciu Umowy są nieprawdziwe;
d) Klient wysyła niezamówione wiadomości osobom lub firmom, które nie wyraziły wcześniej zgody na otrzymywanie tego typu informacji, w szczególności o charakterze promocyjnym i reklamowym;
e) Klient używa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, pomimo nieuzyskania uprzedniej zgody, o której mowa w art. 172 Prawa telekomunikacyjnego;
f) Klient używa w nadpisie alfanumerycznym Numeru treści, które mogą wprowadzić w błąd adresata co do tożsamości nadawcy Wiadomości SMS, w szczególności używa imion i nazwisk, nazw instytucji, firm i znaków towarowych, do których używania nie ma prawa;
4. Klient może wypowiedzieć VERCOM Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie przerwy w świadczeniu SMSLABS, zawinionej przez VERCOM, trwającej dłużej niż 5 dni w danym miesiącu kalendarzowym, jeżeli pomimo wezwania VERCOM przez Klienta do wznowienia świadczenia SMSLABS i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni, VERCOM nie wznowi świadczenia SMSLABS.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, rozwiązanie Umowy następuje w dniu, w którym druga Strona miała możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia złożonego przez Stronę wypowiadającą Umowę.
6. Oświadczenia Stron dotyczące wypowiedzenia Umowy mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na podany przez Strony adres poczty elektronicznej.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Cennikiem będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Strony zgodnie ustalają, że prawem właściwym dla Umowy, wynikających z niej roszczeń oraz czynów niedozwolonych związanych z nią, będzie prawo polskie.
4. VERCOM jest uprawniony do zmiany Regulaminu lub Cennika w czasie trwania Umowy. VERCOM powiadomi Klienta o każdej zmianie Regulaminu lub Cennika z wyprzedzeniem, co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Zmiany te będą dla Klienta wiążące, o ile w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o nowej treści Regulaminu lub Cennika, nie wypowie on Umowy. Brak wypowiedzenia Umowy we wskazanym terminie oznacza, iż Klient zapoznał się z treścią nowego Regulaminu i Cennika oraz akceptuje ich postanowienia.
5. Na podstawie zgodnego oświadczenia Stron, zawarta między nimi Umowa może zostać zmieniona także bez zmiany Regulaminu ani Cennika.
6. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez VERCOM przed zawarciem Umowy w Serwisie Internetowym, czyli w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, także na każde jego żądanie.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 04.07.2016r.